මාතෘකා නැති කවි

මුලතිව අහසට
මාන්කුලමට
කයිට්ස් දූපතට
මුල්ලිවෛයිකාලට
වැල්වැටිතුරෙයි වෙරළට
එන්න කියමුද
ස්ව්‍යං චරිතාපදානය ලියන්න
සිංහලෙන්

අනසකට නතුවනු පසුව
ස්ව්‍යං වෙන්නේ කොහොමද
මේ දූපතට
මැරෙන්නම ඕනෙද
වීරයන් වෙන්න

ජීවත්ව ඉන්න උන්ට
සමාවෙන්නවත් කියන්න බැරි රටක
තමිලිනී කියවන්නේ කොහොමද?
ජයපැරදුම රේඛා අතර
පීඩිතයාගේ පීඩනයේ ඉඩ කොතැනද?

මේ මැයි මාසය
එදා ඒ අහස මත
රතු පැල්ලම් තවම
රතුම රතුයි
නිලට පෙනුනාට

හොදටම රිදෙනකොට
රතුපාට නිල් වෙනවා
අන්තිමේදී
ඒ නිල කළු වෙනවා

ඒ කට්ට්ටකලු රිදෙන තැන
හදුනාගන්න බැරි රටක
චරිතාපදාන ලියලා මොකටද

රිදෙන විට
රිදුම බෙදාගන්න බැරි රටක
අකුරැ බෙදාගෙන මොකටද

 

පසන් ජයතිලක ‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s