මාතෘකා නැති කවි 0.1

අහසට උරාගත් කදුලු
පොළවට වැටෙනවා දවසක
මහා ධාරානිපාත වැසි ලෙස
අම්මාලාගේ කදුලු
සිංහල දෙමළ බේදයක් නැතිවම

අවතැන්වීම
අවමන්වීම
අහිමිවිම
අහිමිවයාම
අහස වුනත් දන්නවා
කාඩාගෙන වැටුනත්
කොහොම නවත්වන්න
එහෙම බරක් දරාගන්නද
සත්සමුදුරක කදුලු ගොන්නක්

පිලිමවල ඇති වෙනස
මිනිස්සු හුස්ම ගන්නවා
පිළිම බලාගෙන ඉන්නවා
හුස්ම ගන්නා පපුවලට
රිදුමක රිදුමක් දැනෙනවා
අවතැන්වීම අහිමිව යාම
පන්තියක වර්ගයක
බේදයක් නැතිව දැනෙනවා

සත්සමුදරක කදුලු
දවස් දෙකතුනකින්
වැටෙන්න ඕනැමද
පපුව උණුවෙන්න
තවත් නම් කොච්චර
කදුලු අම්මලා හලන්න ඕනෙද
දකුණු දිග පපුව කොණ උණුවෙන්න

( වැසිවැටෙන විට කදු හැලෙන විට උණුවන පපුවලට  නාය ගිය මනුස්සකම ලැබේවා!!! අවතැන් වූ අහිමි වූ සියල්ලෝ උණුසුමින් වැලදගන්න.)

පසන් ජයතිලක

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s