මාතෘකා නැති කවි 0.2

බෙනා ඔයා ඔය විදිහටම
කවි වක්කඩ කඩාගෙන යන්න
සමාජ පල්ගද වැඩිවැඩියෙන් හමන්න
සිරික්ක සිත්වල
කරගැට මතුවෙන්න

බෙනා ඔයා ඔය විදිහටම කරගෙන යන්න
ඇත්තටම දවස එනකන්
අපේ පන්තියට
අපිට
කෙළවපු
සමාජයට
රටට
කෙලවන්න

බෙනා ඔයා පරිස්සම් වෙන්න
තවත් ඉඩ බෙහෝයි අපට කෙළවෙන්න
යාලු මිත්‍රකම කම්වලට
ඉඩදෙන්න එපා
කවිමිම්ම වෙන්න
එහෙම දේ වලට
හැමිනෙන්න දෙන්න
ඔයා දිගටම කවිවක්කඩ කඩාගෙන යන්න

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s